TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ


Đôi lời giới thiệu


Trường Sơn là một nhóm văn hóa được thành lập từ bốn mươi năm qua, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam diễn ra ác liệt. Họat động của nhóm lúc bấy giờ, ngòai mục đích tập hợp sinh viên, còn là để vận động dư luận quần chúng chống chiến tranh và ủng hộ những cố gắng làm chấm dứt chiến tranh của các phong trào tiến bộ tại Vương quốc Bỉ.

Hôm nay, bốn mươi năm sau kể từ ngày ấy, chiến tranh đã qua đi, nhóm Trường Sơn lại tập họp tuổi trẻ thuộc thế hệ hai -và cả thế hệ ba- có nguồn gốc Việt Nam nhằm mục đích sáng tạo và quảng bá những họat động văn hóa, nghệ thuật có nguồn gốc dân tộc mình pha lẫn hình thức biễu diễn đương đại châu Âu, vào dịp Tết cổ truyền và những dịp khác.

Gần đây nhất, nhóm Trường Sơn còn vận động cho một mục đính xã hội-từ thiện là gây quỉ giúp trẻ em Việt Nam nạn nhân chất độc màu da cam/dioxine thông qua nhiều hình thức, từ biễu diễn văn nghệ đến giớI thiệu và bán hàng thủ công mỹ nghệ.

Việc giới thiệu và khám phá cội nguồn văn hóa của chính mình, những mối dây thân ái và những giao lưu giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ cũng như cuộc đấu tranh chung cho hòa bình từ xưa tới nay luôn luôn là nền tảng của họat động của nhóm Trường Sơn.